Szkolenia BHP dla Pracodawców, Szkolenia BHP dla osób
kierujących zespołami ludzkimi, Szkolenia BHP dla
pracowników

Prawo nakłada na pracodawców szereg odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z najważniejszych obowiązków jakie ciążą na pracodawcy to zapewnienie pracownikom Bezpiecznych i Higienicznych warunków pracy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za warunki w jakich pracują jego pracownicy, i bywa że jest to odpowiedzialność w wymiarze karnym. Ponadto pracodawca ma obowiązek organizować systematyczne szkolenia z zakresu BHP, oraz kierować Pracowników na badania lekarskie w ramach profilaktyki ochrony zdrowia. Firma Gruprofil wspiera pracodawców już od wielu lat, dostarczając im niezbędnej wiedzy o zmieniających się przepisach i obowiązkach jakie na nich ciążą. Obowiązkowe szkolenia pracodawców z zakresu BHP pomagają Pracodawcom czynnie zaangażować się w sprawy BHP i czynnie uczestniczyć w poprawianiu warunków pracy pracowników. Pracodawcy tak samo jak pracownicy muszą przejść cały cykl szkoleń który jest określony w odpowiednich przepisach. Poprawne funkcjonowanie zakładu pracy jest też uzależnione od tego czy szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami są odpowiednio prowadzone. W razie wypadku, lub rażących zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy karna odpowiedzialność ciąży zarówno na Pracodawcy jak i na osobach kierujących pracownikami. Firma Gruprofil prowadzi szkolenia zarówno dla Pracodawców jak i osób kierujących pracownikami, ponadto firma prowadzi też szkolenia BHP pracowników, które są ostatnimi z trzech typów szkoleń jakie każdy Pracodawca musi organizować.

Zapoznanie z ryzykiem zawodowym i Oceną Ryzyka
Zawodowego

Wielu pracodawców nie jest świadomych że Kodeks Pracy nakłada na nich obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska i zapoznania każdego pracownika z tą oceną ryzyka zawodowego. Zapoznanie z ryzykiem zawodowym musi nastąpić gdy pracownik przechodzi szkolenie wstępne - podczas Instruktażu Ogólnego. Firma Gruprofil na zlecenie pracodawcy wykonuje ocenę ryzyka zawodowego dla różnorodnych stanowisk pracy uwzględniając wszystkie zagrożenia, czynniki szkodliwe, uciążliwe i pozostałe warunki pracy.

Przeprowadzanie Instruktażu Stanowiskowego

Obowiązkowe szkolenia wstępne ustawowo są podzielone na dwie części: instruktaż ogólny i Instruktaż Stanowiskowy. Wiele osób kierujących pracownikami nie wie że przepisy prawa pracy mówią iż Instruktaż Stanowiskowy jest przeprowadzany zawsze przez bezpośredniego przełożonego. Pracodawca jak i jego kierownicy, managerowie lub brygadziści często nie wiedzą jak mają taki Instruktaż Stanowiskowy przeprowadzić i jakie są obowiązkowe elementy które muszą się znaleźć w instruktażu i ile takie szkolenie powinno trwać. Firma Gruprofil prowadzi szkolenia dla osób kierujących pracownikami uwzględniając też wiedzę potrzebną do wykonania poprawnego instruktażu stanowiskowego.

Kierowanie Pracowników na Badania lekarskie do Lekarza
Medycyny Pracy

Dużym problemem dla wielu Pracodawców jest poprawne wypełnienie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Wielu Pracodawców zapomina że wypełniając skierowanie na badanie nie decydują o tym jakim badaniom zostanie poddany pracownik bo o tym decyduje lekarz. Do zadań Pracodawcy należy dostarczenie lekarzowi medycyny pracy dokładnych i szczegółowych informacji o warunkach jakie panują na stanowisku pracy Pracownika. Firma Gruprofil pomaga w opracowaniu odpowiednich formularzy ułatwiających Pracodawcy odpowiednie sformułowanie skierowania na badania lekarskie z uwzględnieniem czynników szkodliwych, uciążliwych, ergonomii i czynników psychospołecznych.

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn, urządzeń, bezpiecznej pracy na określonych stanowiskach i w określonych pomieszczeniach. Instrukcje te muszą być rozmieszczone na stanowiskach i przy maszynach których obsługi dotyczą. Firma Gruprofil doradza Pracodawcy jakich instrukcji potrzebuje, jak je sporządzić, i w których miejscach powinny być udostępnione dla wszystkich pracowników.

Zezwolenia na wykonywanie pracy

Wiele prac - tych szczególnie niebezpiecznych - poza obowiązkowymi uprawnieniami i zezwoleniami na wykonywanie danej pracy, wymaga pisemnego dopuszczenia do wykonywania obowiązków bezpośrednio od pracodawcy, lub pisemnego polecenia wykonania takiej pracy też podpisanego przez Pracodawcę lub przełożonego pracownika. Firma Gruprofil pomaga Pracodawcy zidentyfikować prace szczególnie niebezpieczne które wymagają jego bezpośrednich pisemnych poleceń, lub dopuszczenia do wykonywania pracy na terenie zakładu.

Prace uznane za szczególnie niebezpieczne,
ochrony indywidualne

Każdy pracodawca ma obowiązek określenia w swoim zakładzie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy wykonujący takie prace muszą przechodzić inny cykl szkoleń niż pozostali pracownicy. Do obowiązków pracodawcy należy też określenie na jakich stanowiskach muszą być stosowane przez pracowników ochrony indywidualne. Firma Gruprofil wspiera Pracodawcę przy identyfikacji jakiego rodzaju i na jakich stanowiskach powinny być stosowane ochrony indywidualne.

Postępowanie powypadkowe

W chwili zgłoszenia wypadku w zakładzie pracy Pracodawca ma obowiązek rozpocząć postępowanie powypadkowe które powinno się zakończyć spisaniem dokumentacji powypadkowej w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku. Firma Gruprofil świadczy także usługi prowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji gdy Pracodawca decyduje się zlecić przeprowadzenie postępowania powypadkowego firmie z poza zakładu pracy.