Dlaczego BHP jest ważne?

Stan prawny

Naruszanie przepisów w zakresie BHP oraz wypadki przy pracy mogą powodować odpowiedzialność karną pracodawcy i osób kierujących pracownikami.
Prawo do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy jest gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483)

Art. 24
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 66
1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Głównym aktem prawnym określającym zakres, prawo i obowiązki pracodawcy i pracownika z zakresu BHP jest Kodeks Pracy. (poniżej wybrane fragmenty z KP)

Kodeks pracy
DZIAŁ CZWARTY
Obowiązki Pracodawcy i Pracownika

Rozdział I. Obowiązki Pracodawcy

Art. 94. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

  • 2a.) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonniej pracy w ustalonym z góry tempie.

  • 4.) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Kodeks pracy
DZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom z poza zakładu pracy.

§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • 1.) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy

  • 2.) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

  • 6.) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są regulowane także innymi przepisami i ustawami takimi jak ogólne przepisy BHP, branżowe Przepisy BHP, Polskie Normy i inne.

Kiedy można wynająć firmę zewnętrzną do spraw BHP?

Kodeks pracy
DZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 237. Służba BHP

§2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Zła organizacja pracy

Organizujesz pracę = odpowiadasz za życie i zdrowie pracowników

W razie wypadku pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa swoich pracowników.

Kilka przykładów pracy organizowanej nieodpowiedzialnie, zobacz zdjęcia: